RODO

RODO

klauzula informacyjna dla Klientów/Kontrahentów

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), w stosunku do:

 1. kontrahentów będących stronami zawieranych umów (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące tzw. jednoosobową działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność w postaci spółek prawa cywilnego);
 2. osób fizycznych reprezentujących kontrahentów instytucjonalnych (np. wspólnicy spółek osobowych, członkowie zarządu spółek kapitałowych, prokurenci, pełnomocnicy, syndycy);
 3. osób fizycznych wskazanych przez kontrahentów do kontaktu oraz do realizacji przedmiotu umów (np. koordynatorzy, osoby kontaktowe, osoby reprezentujące lub zatrudnione u kontrahenta itp.);

 informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów/Kontrahentów udzielonych w celu zawarcia i wykonania umów, w tym w szczególności umów pośrednictwa w zbyciu i nabyciu nieruchomości, jest Dorota Liszka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: AZ NIERUCHOMOŚCI Dorota Liszka,

 ul. Krańcowa 13, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 738-201-09-68, REGON:362644990
(dalej jako „Administrator”).

 • Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
  z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest możliwy pod adresem e-mail: aznowysacz@gmail.com bądź w formie listownej: AZ NIERUCHOMOŚCI,  ul. Krańcowa 13, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.
 • Dane osobowe podane w związku z zawarciem umowy Administrator przetwarzał będzie:
 • w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym
  w szczególności umowy pośrednictwa w zbyciu lub nabyciu nieruchomości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy/przed świadczeniem usługi);
 • w celu realizacji zawartej umowy, w tym w szczególności umowy pośrednictwa w zbyciu i nabyciu nieruchomości – w celu przedstawienia ofert sprzedaży/zbycia nieruchomości, której dotyczy ta umowa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi/do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności obowiązków fiskalnych i rachunkowych, a także obowiązków wynikających z przepisów RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
 • dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  w tym w szczególności w celu rozpatrywania reklamacji oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia
  i obrony wzajemnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora);
 • w celu realizowania działań marketingowych własnych produktów lub usług przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na wysyłce informacji marketingowych
  w granicach udzielonej zgody – marketing bezpośredni).
 • Odbiorcami zebranych danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem i przetwarzające dane osobowe z polecenia Administratora na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (w tym agenci prowadzący działalność gospodarczą, współpracujący z Administratorem na mocy stosownych umów, osoby biorące udział
  w transakcji pośrednictwa nieruchomościami itp.). W szczególności dotyczy to usług wsparcia informatycznego (zwłaszcza podmiotów odpowiedzialnych za obsługę systemów informatycznych
  i sprzętu) lub wsparcia prowadzonej przez Administratora działalności (w szczególności podmiotów świadczących usługi prawne lub księgowe, w razie potrzeby usługi marketingowe i inne).  Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
  w tym w szczególności organom podatkowym czy organom wymiaru sprawiedliwości/ścigania, takim jak policja, prokuratura, sądy i organy arbitrażowe, na ich wyraźne i zgodne z prawem żądanie.
 • Co do zasady zebrane dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), czyli do państw trzecich, a także do organizacji międzynarodowych. Wyjątkiem może być przekazanie danych do państw trzecich jedynie w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem
  (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych). W przypadkach wskazanego przekazania następuje ono
  w oparciu o odpowiednią podstawę (podstawą takiego przekazania może być przede wszystkim decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską; w razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych, dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO). Stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Zatem zebrane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w ust. 3 powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy/świadczenia usług, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi zgoda, dane są przetwarzane do momentu jej wycofania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony
  w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (z uwzględnieniem okresów przedawnienia), a po tym okresie – jedynie w przypadku
  i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
 • Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W przypadku osób wymienionych na wstępie niniejszej informacji, ze względu na zakres i podstawę prawną przetwarzanych danych osobowych, prawa te są następujące:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii danych;
 • prawo do sprostowania danych (poprawiania/aktualizacji);
 • prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) z zastrzeżeniem, że prawo to nie ma zastosowania m.in. w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (dotyczy przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z wyłączeniem marketingu bezpośredniego), jeżeli dana osoba uważa, że jej szczególna sytuacja uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych. Administrator może nie uwzględnić żądania w tym zakresie, jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych przez Administratora, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub jeżeli istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
 • prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy);
 • prawo wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody),
  z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/nawiązywaną współpracą jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania tejże umowy/realizacji współpracy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe prawidłowe realizowanie nawiązywanego z Administratorem stosunku prawnego.
 • Zebrane dane osobowe (z wyjątkiem danych zebranych w celu marketingu bezpośredniego) nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Jednak samo przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ w pewnym stopniu będą one przetwarzane na zasobach komputerowych. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach może wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator może dokonywać oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.